همیارناظر

همیارناظر | حقوق مهندسی

همیارناظر كامل ترين مرجع حقوق مهندسی و امور مهندسين ناظر است كه مطالعات خود را در زمينه حقوق مهندسي و  پروانه های ساختمانی، گواهی های ساختمانی، برگه شروع عملیات ساختمانی، گزارشات مرحله ای، فرم خلاف، آراء ماده صد و گزارش دارایی ثبت دفاعیه ناظر چک لیست های نظارت طراحی شرح وظایف مهندس ناظر  و مشاوره تخصصي حقو مهندسي فعال مي باشد 

همیار ناظر |مرجع تخصصی|مهندسین ناظر|حقوق مهندسی | گزارش نویسی|شورای انتظامی

همراه شمادر امور مهندسين ناظر و حقوق مهندسي هستیم ….

حقوق مهندسی (حقوق مهندسیEngineering Law چیست؟

مفهوم عبارت حقوق:حقوق جمع حق است.حق عبارت است از اذن یا اجازه ای است که جامعه برای بهره مندی از امتیازاتی که در طبیعت و جامعه وجود دارد ، به انسان می دهد.

دانش حقوق عهده دار نظم بخشی است تا مواهب طبیعی و امتیازات در مسیر واقعی و انسانی آحاد مردم قرار گیرد.تصویب قوانین و اجرای آنها و حل اختلاف میان حقوق و تکالیف مردم را نیز دانش حقوق برعهده دار است تا بدین وسیله ضمن انتظام جوامع ،عدالت را میان آحاد انسان ها برقرار کند.

تعریفی دیگر از دانش حقوق:مجموعه اصول ، قواعد و مقرراتی که به منظور تعیین و تنظیم روابط بین مردم با مردم و نیز مردم با دولت در قالب شناسایی حق و تکلیف فرد و جامعه در یک اجتماع معین و در جهت تامین نظم عمومی آن اجتماع به کار میرود .

مفهوم مهندسی:علمی است که مواد بی جان طبیعت را برای رفاه انسان ها به خدمت می گیرد تا این مواد بی جان به طور صحیح و شایسته مورد استفاده آنان قرار گیرد.

 

بستن