تخریب ساختمانفرم ها و چك ليست ها

چک لیست مرحله تخریب ساختمان

عملیات تخریب ساختمان قدیمی یک از پر خطر ترینو پرحادثه ترین مراحل اجرایی در ساختمان سازی  محسوب می گردد.

گروه همیار ناظر  به منظور جلوگیری از حوادث و مشکلات ناشی از به فراموشی سپردن موارد کلیدی اقدام به تهیه چک لیست در مرحله تخریب نموده است

چک لیست تخریب ساختمان قدیمی شامل مطالب زیر می باشد:

چک لـــــیـــــست تخریب ساختمان

۱- آیا مجوز لازم از مرجع رسمی  اخذشده است ؟

۲- آیا تابلو علائم ھشداردھنده در تمام اطراف حصار نصب شده است ؟( چراغ چشمکزن و تابلوھا )

۳- آیا تھیه وسایل ایمنی جھت کارکنان کارگاه انجام شده است ؟

۴- آیا تھیه  آب و برق موقت  کارگاه انجام شده است ؟

۵- آیا استقرار ماشین آلات کارگاھی مطابق با حجم پروژه انجام شده است ؟

۶- آیا کلیه شیشه های ساختمان موردنظر قبل از تخریب جدا و در مکان مناسبی انبار گردیده است ؟

۷-  آیا تخریب ساختمان توسط افراد ذیصلاح انجام میشود ؟

۸- آیا کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلاکها، راهروها، نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران

استفاده میشوند، در تمام مدت تخریب مسدود شده است؟

۹- آیا امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی بناها و تأسیسات مجاور وجود دارد؟ اقدامات لازم از قبیل نصب

سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی وجود دارد ؟

۱۰- آیا در پایان کار روزانه ، قسمتهای در دست تخریب در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر

باشند رها شده است ؟

۱۱- آیا قسمتهای باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بستها، شمع ها،سپرها، حائل و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم رادارند؟

۱۲- آیا مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان مورد تخریب به محل مناسب انتقال داده شده است؟

۱۳- آیا قبل از شروع عملیات تخریب ،زمان ومدت شروع عملیات تخریب حداقل یک ھفته قبل،به اطلاع ساکنین ساختمان ھای

مجاور رسانده شده است؟

۱۴- آیا قبل ازشروع عملیاب تخریب، اقدامات لازم برای محافظت از پیاده روھا و معابرعمومی مجاور ساختمان مورد

تخریب،انجام شده است؟

۱۵- آیا قبل از شروع عملیات تخریب،در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن،پیاده روھا ومعابر عمومی مجاور ساختمان از

مراجع ذیربط اجازه لازم کسب شده است؟

۱۶- آیا قبل از شروع عملیات تخریب، وسایل وتجھیزات لازم متناسب با محل ونوع ساختمان وروش تخریب تھیه شده است؟

۱۷- آیا قبل از شروع عملیات تخریب، اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه ای ھمجوار، توسط شخص ذیصلاح بررسی

شده است؟

۱۸- آیا قبل از شروع عملیات تخریب،تدابیر لازم در جھت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ شده است؟

۱۹- آیا قبل از شروع عملیات تخریب،بر نامه ریزی برای جمع آوری،حمل ودفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز

برای انباشتن آنھا طبق قانون (مدیریت پسماندھا) انجام شده است؟

۲۰- آیا تخریب از بالاترین قسمت ساختمان وبه پایین ترین قسمت ساختمان ختم می گردد؟

۲۱- آیا برای انباشتن مصالح و ضایعات جداه شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاھای عمومی

مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان اخذ شده است؟

۲۲- آیا در عملیات تخریب از کارگران با تجربه استفاده  شده است؟

۲۳- آیا درعملیات تخریب اشخاص  ذیصلاح بر کار کارگران نظارت می کنند؟

۲۴- آیا اشخاص ذیصلاح دستور العمل ھا،روش ھا ومراحل مختلف اجرای کار را به کارگران شاغل درعملیات تخریب آموزش

داده اند؟

۲۵- آیا رانندگان و متصدیان ماشین آلات وتجھیزات مربوط به عملیات تخریب از اشخاص ذیصلاح می باشند؟

۲۶- آیا این نکته که؛(نباید ھیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تایید شده ای جایگزین شود تخریب گردد) رعایت شده است؟

۲۷- آیا در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمان ھا و تاسیسات ھمجوار بیشتر بوده وامکان ریزش مصالح و

ابزار کار به داخل یا روی بناھا وتاسیسات مجاور وجود داشته باشد، اقدامات لازم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت

کافی به عمل آمده است؟

۲۸- آیا میخ ھای موجود در تیرھا یا تخته ھای ناشی از تخریب بلا فاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا بیرون کشیده می شود؟

۲۹- آیا برای حفظ وتامین بھداشت کارگران،عابران ومجاورین کارگاه ساختمانی در ھنگام عملیات تخریب، با استفاده از

روشھای مناسب از جمله عملیات آب پاشی، از انتشار و پراکنده شدن گرد وغبار جلوگیری می شود؟

دانلود چک لیست مرحله تخریب

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

بستن